Преподователи и Ректоры

Кусманбетова Рано Алимжановна

Преподователи
Окутулуучу дисциплиналар:

1) Лексикология

2) Тил илиминин негиздери

3) Чет тилин окутуунун методикасы

4) Маданияттар аралык коммуникациянын теориясы жана практикасы

5) Семиотика

6) Синхрондук котормо

7) Теориялык грамматика

8) Сүйлөө маданияты боюнча практикум

9) Реферат жана аннотация

10) Адистикке киришүү

11) Байыркы жана классикалык тилдер

12) Коомдук-саясий тексттерди которуу